Privacybeleid

Mobiele Dierenkliniek Blaricum logo

Mobiele Dierenkliniek Blaricum en het Gooi, gevestigd aan Hooibrug 12 1261 MV Blaricum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Mobiele Dierenkliniek Blaricum en het Gooi – Hooibrug 12 – 1261 MV Blaricum – 06-28367089. KvK 71982698.

Drs. Arabella Burgers en Matty Linders zijn beide de Functionaris Gegevensbescherming van Mobiele Dierenkliniek Blaricum en het Gooi. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 06-28367089.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mobiele Dierenkliniek Blaricum en het Gooi verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 06-28367089, dan verwijderen wij deze informative.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mobiele Dierenkliniek Blaricum en het Gooi verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of vaccinatieoproep
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Mobiele Dierenkliniek Blaricum en het Gooi verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mobiele Dierenkliniek Blaricum en het Gooi neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mobiele Dierenkliniek Blaricum en het Gooi) tussen zit. Mobiele Dierenkliniek Blaricum en het Gooi gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Animana, welke gebruikt wordt om patienteninformatie te verwerken en te bewaren en boekhouding bij te houden, dit heeft weinig tot geen verwachte gevolgen voor betrokkene.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mobiele Dierenkliniek Blaricum en het Gooi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens, personalia en adres > 10 jaar > vanwege leeftijd dier en verjaring gegevens

Delen van persoonsgegevens met derden

Mobiele Dierenkliniek Blaricum en het Gooi verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mobiele Dierenkliniek Blaricum en het Gooi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mobiele Dierenkliniek Blaricum en het Gooi en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens via telefoonnummer 06-28367089 opvragen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek te overhandigen. 

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machinereadable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mobiele Dierenkliniek Blaricum en het Gooi wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link:

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mobiele Dierenkliniek Blaricum en het Gooi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via telefoonnummer 06-28367089.